GEOTÈCNICA

ESTUDIS GEOTÈCNICS

 • Descripció litològica de detall
 • Anàlisis de solucions de fonamentació
 • Consideracions geotècniques d’aspecte constructiu
 • Assaigs de pressiometria mètode ménard
 • Anàlisis de la interacció sòl-estructura

ESTUDIS D’ESTABILITAT PER A TALUSSOS

 • Anàlisis de talussos i del vessant natural
 • Estabilitat de nous talussos generats en projecte
 • Anàlisis de solucions d’estabilitat

INFORMES PER A VIALS

 • Presa de mostres i assaigs in situ CBR
 • Assaigs de laboratori

INVESTIGACIONS DEL SUBSÒL PER A PATOLOGIES EN EDIFICACIONS

 • Investigació de detall
 • Anàlisis de causes i problemàtiques