Juny 2021

Patrick Marco Bluteau es compromet a protegir la privadesa dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per Patrick Marco Bluteau implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes a la present Política de Privadesa i que les seves dades personals siguin tractades segons s’hi estipula. Si us plau, tingueu en compte que malgrat que hi pugui haver enllaços de la nostra web a altres webs o xarxes socials, aquesta Política de Privadesa no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les quals la web estigui redirigida. Patrick Marco Bluteau no controla el contingut dels webs de tercers, ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privadesa d’aquestes webs.

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018)

Responsable del tractament Patrick Marco Bluteau

NIF: 45541505-X

Josep Tharrats, 12 baixos, 17003 Girona

Email: oeg@oeg-sqa.com

Finalitat del tractament Oferir i gestionar els nostres serveis.
Legitimació De manera general la legitimació per al tractament de les dades es trobarà en el consentiment obtingut de l’interessat o en l’execució del contracte de serveis.
Destinataris Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Drets de les persones Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra adreça.
Termini de conservació de les dades Mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.
Reclamació Els interessats poden adreçar-se a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.
Informació addicional Podeu consultar la informació addicional i detallada a continuació a les “Preguntes sobre privadesa”.

Preguntes sobre privadesa

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril del 2016, (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD us oferim la següent informació sobre el tractament de les vostres dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat: Patrick Marco Bluteau

NIF: 45541505-X

Direcció: Josep Tharrats, 12 baixos, 17003 Girona

Tel.: 972 220 527

Email: oeg@oeg-sqa.com

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La legitimació per tractar-los es troba en l’execució del contracte de serveis i els consentiments que ens dóna.

Respecte a aquella informació que sigui remesa per menors de 14 anys, serà requisit imprescindible que es faci amb el consentiment patern, del tutor o del legal representant del menor perquè les dades personals puguin ser objecte de tractament. Si no és així, el representant legal del menor ens ho comunicarà tan aviat com en tingui coneixement.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Com podeu exercir els vostres drets?

Enviant un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui, a la nostra adreça física o electrònica.

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del mateix interessat. L’interessat garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc seran obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

 Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar en la prestació dels nostres serveis són:

Les dades són limitades, ja que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

Realitzem transferències internacionals de dades?

En la prestació dels nostres serveis ens valem d’empreses auxiliars que tracten dades pel nostre compte fora de la Unió Europea. Aquestes transmissions internacionals de dades estan emparades a les Clàusules contractuals tipus de protecció de dades adoptades per la Comissió Europea, de conformitat amb el procediment d’examen a què fa referència l’article 93, apartat 2 del RGPD.

Utilitzem cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment de l’usuari.

L’usuari pot configurar el navegador per ser avisat de la utilització de cookies i per evitar-ne l’ús. Si us plau, visiteu la nostra política de cookies.

Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD, per tant, hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat , integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes daquestes mesures són:

Com tractem les dades per compte de tercers?

Quan en la prestació dels nostres serveis haguem de tractar dades de caràcter personal de què altres entitats siguin les responsables, ho farem en qualitat d’encarregats del tractament, de conformitat amb el que estableix l’article 28 del RGPD. Aquests tractaments de les dades personals es regularan al corresponent contracte de tractament de dades.