METODOLOGIA

OEG basa la metodologia en un treball analític de màxim rigor i precisió, que permet proporcionar les dades geotècniques necessàries que permetin als tècnics adoptar les solucions més adients.

Principalment, es posa el focus en una campanya d’investigació de detall per a cada cas en concret. En base a la geologia de la zona d’estudi i les característiques del projecte, s’extreuen les dades geotècniques necesssàries segons els assaigs de geomecànica de sòls de precisió. Es combina així, el coneixement geotècnic expert, la última tecnologia i es dona compliment a les normatives vigents (Codi Tècnic de l’Edificació –CTE–, Eurocódigo…).

En l’àmbit del medi ambient, es treballa amb empreses acreditades per l’administració, realitzant campanyes d’investigació per conèixer l’estat ambiental del subsol i de les aigües subterrànies, i en cas de emplaçaments contaminats, es dissenyen i s’executen els projectes de millora ambiental.